Biyoloji

Canlıların benzer ve ortak özelliklerine göre gruplandırılması işlemine sınıflandırma denir. Biyolojinin alt bilim dalı olan taksonomi (sistematik); türlerin tanımlanması, isimlendirilmesi...
06.06.2022
Virüs Latincede “zehir” anlamına gelmektedir. Virüsler çapı 20 nm’yi bulan, en küçük biyolojik varlıklardır. Işık mikroskobuyla görülemeyip elektron mikroskobuyla görülebilirler....
06.06.2022
Bakterileri düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen hastalıklardır. Gerçekten de bakteriler pek çok hastalığın temel nedenidir; boğazımızın ağrımasından, dişimizin çürümesine kadar pek...
06.06.2022
Omurgalılar, dünya üzerinde tüm ekosistemlerde koloniler hâlinde veya bireysel yaşar. Omurgalıların en ayırıcı özelliği, vücutlarının sırt kısmında birbirini takip eden...
04.06.2022
Hayvanlar âleminin büyük bir kısmını oluştururlar. Suda ve karada yaşayan türleri vardır. Omurgasız hayvanların çoğunda dış iskelet bulunur. Genelde açık...
04.06.2022
Bitkiler de diğer canlılar gibi oldukça geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bugün yeryüzünde 280 binden fazla bitki türü yaşamaktadır. Farklı bitki...
04.06.2022
Mantarlar doğada çok fazla bulunur. Toprakta ve havada çok sayıda mantar sporu vardır. Salça, ekmek, limon, peynir gibi gıdalar açıkta...
04.06.2022
Protistler çok farklı özelliklere sahip canlıları içeren oldukça geniş bir âlemdir. Bu gruptaki canlılar tek hücreli, çok hücreli, mikroskobik, makroskobik,...
04.06.2022
Doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması, pek çok canlının yaşam alanını tehdit ettiğinden dünyadaki canlıların neredeyse üçte birini nesli tükenme tehlikesiyle karşı...
03.06.2022
Biyoçeşitlilik tarih boyunca toplumların maddi, manevi, kültürel ve estetik olarak bağımlı olduğu birçok hizmeti sağlamıştır. Biyolojik çeşitliliğinin önemini üç ana...
03.06.2022
Bir bölgedeki farklı tüm bitki, hayvan ve mikroorganizmalardan oluşan canlı türlerini kapsayan çeşitliliğe biyolojik çeşitlilik (biyoçeşitlilik) denir. Biyolojik çeşitlilik; ekosistem...
03.06.2022
Doğal çevredeki şartlara bağlı olarak oluşan, oluşum aşamasında insanların etkili olmadığı tüm zenginliklere doğal kaynak denir. Hava, su, bakır, bor...
03.06.2022
Ekolojik Ayak İzi Ekolojik ayak izi, belirli bir nüfusun doğaya yükünü hesaplamak için oluşturulmuş olan bir yöntemdir. Ekolojik ayak izi...
03.06.2022
İnsanoğlu toplayıcılık ve avcılık dönemlerinde doğanın ona sunduğu nimetlerle yetinmiş ve doğayı tahrip etmemiştir. Zamanla insanın her şeyi kontrol altına...
03.06.2022
Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının neredeyse yarıya yakını yeryüzünden yansır. Atmosfer, sera gazı olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, ozon,...
03.06.2022
Endüstri, enerji ve fosil yakıt tüketimi gibi faaliyetlerin bir neticesi olarak atmosfere kükürt dioksit, azot dioksit ve karbondioksit gazları yayılır....
03.06.2022
Düzensiz ve şiddeti yüksek kulağa hoş gelmeyen seslere gürültü veya ses kirliliği denir. Günümüzde büyük şehirlerde ses kirliliği oldukça fazladır....
03.06.2022
Radyoaktivite, bazı maddelerin atomlarının bozunarak enerji yaymasıdır. Radyoaktif maddelerin neden olduğu kirliliğe radyoaktif kirlilik denir. İnsan eliyle ya da doğal...
03.06.2022
Toprak birçok canlı için yaşam alanı oluşturmaktadır. Özellikle 20. yüzyılın ortalarına doğru hızlı nüfus artışı ile birlikte, tarım ve diğer...
03.06.2022
Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için temiz su gerekmektedir. Sanayileşme hareketleri ile birlikte kentlere göç başlamış ve bu durum yine hızlı ve...
03.06.2022
Atmosferde toz, duman, gaz, koku ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecek kirleticilerin, insanlar ve canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek...
03.06.2022
Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir. Her ekosistemin kendine özgü bir biyolojik çeşitliliği...
03.06.2022
İnsanı ve diğer canlı varlıkları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etmenlerin tümüne çevre denir....
03.06.2022
Yeryüzündeki su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller ve yer altı suları oluşturur. Suyun okyanus ve denizlerden atmosfere, atmosferden yeryüzüne ve yeniden...
03.06.2022
Canlıların yapısındaki en temel element karbondur. Karbonun en önemli kaynağı karbondioksit (CO2 ) içeren atmosferdir. Karbondioksit üreticiler tarafından fotosentez ve...
03.06.2022
Azot proteinlerin ve DNA’nın yapısına katıldığı için canlılar için önemli bir maddedir. Gaz hâlindeki azot (N2), atmosferin %80’ini oluşturur ancak...
03.06.2022
Canlılar tüm yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Canlılar arasında enerji akışı besin zincirleriyle gerçekleşir. Güneşten gelen enerji, üreticiler,...
03.06.2022
Ekosistemde canlılar birbirine birçok yönden bağımlıdırlar. Bu durum enerjinin ve maddelerin canlılar arasında kademeli olarak dolaşımını sağlar. Yeryüzünün temel enerji...
03.06.2022
Kendi besinini kendi üretemeyen, besinlerini hazır olarak alan canlılardır. Bu canlılar yaşamlarını sürdürmek için ototrof canlıları ya da diğer heterotrofları...
03.06.2022
Karbon kaynağı olarak havadaki karbondioksiti ve inorganik maddeleri kullanarak kendi besinini üretebilen canlılardır. Bu canlılar, besin üretirken kullandığı enerji türüne...
03.06.2022