Sosyoloji

Sosyoloji ile ilgili makaleleri bu kategori altında bulabilirsiniz.

Cariyeliğin ne olduğunu, tarihçesini, etkilerini ve özelliklerini açıklıyoruz. Ayrıca konuyla ilgili sık sorulan sorular. Cariyelik, birlikte yaşayan insanlar için yasal...
17.07.2022
Toplumsal Çözülme Toplumsal çözülme, bir toplumda maddi ve manevi kültür öğelerinin bir bütün oluşturacak şekilde birbirlerini tamamlayamaması durumunda ortaya çıkar....
27.05.2022
Toplumsal bütünleşme, toplumsal yapının çeşitli ögeleri (gruplar, kurumlar, sınıflar, örgütler ve ilişkiler) arasındaki uyum sürecidir. Toplumsal bütünleşme, toplumsal yapıyı oluşturan...
27.05.2022
Toplumsal gelişme, toplumsal yaşamın tüm alanlarındaki (sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik vb. alanlarda) olumlu değişmeleri ya da ilerlemeleri ifade eder. Toplumsal...
27.05.2022
Küreselleşme (Globalleşme) Küreselleşme, 20. yüzyılın ikinci yarısındaki gelişmeleri adlandırmak için kullanılan bir kavramdır. Bu gelişmelerin ekonomik, siyasi, sosyal, teknolojik ve...
27.05.2022
Geleneksel düşüncenin 16. yüzyıl Avrupa’sında terk edilmesi ve dogmatik anlayışın yerine aklın geçmesi ile modern olma kavramı ortaya çıkmaya başlamıştır....
27.05.2022
Toplumsal değişmenin önemli bir belirleyicisi olan bilim ve teknoloji insan ile doğa arasındaki ilişkinin ürünüdür. Çoğu teknolojik icat, mevcut bilimsel...
27.05.2022
Bir toplumdaki sosyal ilişkiler ağında, değerlerinde, kurumlarında, iletişim ve etkileşim biçimlerinde kısaca sosyal yapısında meydana gelen dönüşümlerdir. Her toplumsal değişme,...
27.05.2022
Coğrafi mekândaki yer değiştirmeler veya sınıflar ve tabakalar arasındaki yer değiştirmelere toplumsal hareketlilik denir. Eğitim imkânlarının artması, gelenek ve göreneklere...
27.05.2022
İnsanlar biyolojik olduğu kadar sosyal bakımından (ihtiyaç, gelir, giyinme, çalışma, dinlenme, beslenme, barınma, örf ve âdetler vb. açısından) da birbirlerinden...
27.05.2022
İnsanlığın tarihsel gelişim sürecinde ortaya çıkan üç tür tabakalaşma biçimi vardır. a) Kapalı Sınıf Tabakalaşması: Tabakalar arası geçişe hiçbir şekilde...
27.05.2022
Geçmişten günümüze kadar toplumsal farklılaşmanın, eşitsizliğin bulunmadığı hiçbir toplum olmamıştır. Servet ve güç arasındaki farklılıkların neredeyse hiç bulunmadığı en yalın...
27.05.2022
Toplumsal Etkileşim: Birey ya da grupların birbirlerini etkilemek suretiyle gerçekleştirdikleri toplumsal davranışlardır. Etkileşim grupların biçimlenmesinde, statü ve rollerin belirlenmesinde önemli...
27.05.2022
Yapı sözcüğü, günlük hayatta birçok farklı alanlarda kullanılan işlevsel bir sözcüktür. Okulun yapısı, insanın yapısı, iskeletin yapısı gibi. Yapı, ayrı...
27.05.2022
Toplumsal yaşamın varlığı ve düzeni; normlar, değerler ve kontrol mekanizmalarıyla sağlanır. Sosyalleşme süreci, insanların toplum hayatında kendilerinden beklenen biçimde hareket...
27.05.2022
Toplumsal barışın ve huzurun korunması sosyal düzenin sağlanmasına bağlıdır. Toplumların kendi varlıklarını ve düzenlerini devam ettirmek için değer ve normlara...
27.05.2022
Toplumdaki kişilerin içten bağlı oldukları ve kendilerini uymak zorunda hissettikleri ortak duygular, düşünceler, kurallar ve uygulamalara toplumsal değer denir. Aileye...
27.05.2022
Toplumsal hayatta bireylerin statüleri ve bu statülere ilişkin oynadığı roller ilişki kurduğu insanlara ya da gruplara göre değişir. Toplumsal ilişkilerin...
27.05.2022
Gündelik yaşam bir tiyatro oyununa benzer. Tiyatro oyununda olduğu gibi toplumda da bireylerin işgal ettiği bir yer vardır ve bu...
27.05.2022
Sosyalleşmenin temel amacı bireyin içerisinde yaşadığı toplumun benimsemiş olduğu kültür ve değerleri önce özümseyip sonra da gelecek nesle aktararak toplumun...
27.05.2022
Sosyalleşme hayat boyu devam eden bir süreçtir. İnsanlar gelişim dönemlerine göre belirli davranışlar gösterirler ve bireyler yaşamın bu evrelerine uyum...
27.05.2022
İnsanların bir arada yaşamaları, birbirleriyle iletişim kurmalarını ve böylece birtakım ortak değerlerin oluşmasını sağlamıştır. Bu da zamanla her toplumun kendine...
27.05.2022
Ziya Gökalp (1876-1924): Eserlerinde Türk toplum yapısı, töre, örf, âdet, gelenek-görenek, hars (kültür), medeniyet, ahlak, din, siyaset konularını işlemiştir. 1915’te...
27.05.2022
Bilimsel yöntem veri toplama teknikleri aracılığıyla uygulanır. Çeşitli kaynaklardan derlenebilen, üzerinde inceleme yapılabilen her türlü bilgi veri olarak kabul edilir....
27.05.2022
İnsan içinde yaşadığı doğal ve toplumsal çevreyi tanımak, karşılaştığı sorunlara çözüm yolları bulmak ister. Bu amaçla çeşitli araştırmalar yapar ancak...
27.05.2022
İbni Haldun (1332-1406): 14.yy. da yaşamış İslam dünyasının önde gelen düşünürlerindendir. Düşünce tarihinde birçok filozof, toplumu incelemişse de bugünkü anlamıyla...
27.05.2022
Toplum yaşamı insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. İnsanlar, binlerce yıldır içinde yaşadıkları grupları ve toplumları gözlemlemiş ve bu...
27.05.2022
İnsanların sınırlı bir ömrü olmasına rağmen toplum süreklilik gösterir. Toplum kendisini oluşturan bireylerin toplamından daha fazlasını içeren nesnel bir gerçekliğe...
27.05.2022
Aynı toplumsal gerçekliğin farklı yönlerini ele alan sosyal bilimler arasında kaçınılmaz bir ilişki vardır. Sosyal bilimler doğrudan ya da dolaylı...
27.05.2022
Gündelik yaşamdaki işlerimize daldığımızda, yaşadığımız deneyimlerin, olup bitenlerin anlamı üzerinde düşünmeyiz. Özel deneyimlerimizi başkalarının yaşadıklarıyla karşılaştırma gereği duymayız. Bireysel olduğunu...
27.05.2022